Sự khác nhau giữa nullptr và NULL

NULL là macro được gán giá trị bằng 0. Nó mơ hồ và không rõ ràng khi gán con trỏ bằng NULL trong C++ 11.
Khi dùng NULL nó được hiểu như là số nguyên nên sẽ gặp những trường hợp nhầm lẫn

nullptr thiết kế chuyên nghiệp cho con trỏ null. Trong C++

ví dụ:
void func(int x);
void func(int* x);

func(NULL) sẽ gọi hàm đầu.
còn func(nullptr) sẽ gọi hàm thứ 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *