Monthly Archives: September 2018

Continuous Integration

Continuous Integration: Hiểu đơn giản là dev nên commit code thường xuyên (1 ngày 1 lần), mỗi khi commit lên thì hệ thống sẽ tự build và tự động test… Read more »

Vtable, vptr

Chỉ những lớp có virtual function mới có vTable. 1 class có 1 vTable. vTable là table of function pointer. 1 object có 1 vptr. Vptr trỏ đến vTable. Nhờ… Read more »

[DP] Decorator pattern

Được sử dụng khi tạo muốn tạo 1 đối tượng rồi trang trí cho nó ví dụ. Tạo 1 đối tượng trà sữa, rồi trang trí cho nó, trà sữa-trân… Read more »

[DP] Factory pattern

Factory pattern được dùng khi ta muốn khởi tạo 1 object, việc xác định chính xác đối tượng được khởi tạo phụ thuộc vào tham số đầu vào. Lợi ích… Read more »

[DP] Adapter pattern

Adapter pattern giúp các class không liên quan đến nhau có thể làm việc cùng nhau ví dụ: Sạc điện thoại 5V từ nguồn điện 220V, ổ điện 3 chân… Read more »

[DP] Observer pattern

Dùng observer pattern khi mình muốn nhiều object theo dõi 1 object, nếu object đó có thay đổi thì nó sẽ thông báo cho tất cả những object đã đăng… Read more »

[DP] Singleton

Single là 1 pattern khi ta muốn 1 class thì có 1 instance duy nhất. Dùng ở 1 số trường hợp: dùng object như 1 biến config, dùng object như… Read more »

Tính trừu tượng

https://www.geeksforgeeks.org/abstraction-in-c/ https://vietjack.com/cplusplus/tinh_truu_tuong_trong_cplusplus.jsp 1. Một kỹ thuật lập trình mà dựa trên sự phân biệt của Interface(khai báo) và Implementation(cài đặt). Header file: Muốn sử dụng chỉ đơn giản là include… Read more »