Monthly Archives: September 2018

Continuous Integration

Continuous Integration: Hiểu đơn giản là dev nên commit code thường xuyên (1 ngày 1 lần), mỗi khi commit lên thì hệ thống sẽ tự build và tự động test… Read more »

Vtable, vptr

Chỉ những lớp có virtual function mới có vTable. 1 class có 1 vTable. vTable là table of function pointer. 1 object có 1 vptr. Vptr trỏ đến vTable. Nhờ… Read more »

[DP] Factory pattern

Factory pattern được dùng khi ta muốn khởi tạo 1 object, việc xác định chính xác đối tượng được khởi tạo phụ thuộc vào tham số đầu vào. Lợi ích… Read more »

[DP] Singleton

Single là 1 pattern khi ta muốn 1 class thì có 1 instance duy nhất. Dùng ở 1 số trường hợp: dùng object như 1 biến config, dùng object như… Read more »