Hàm bạn-Friend function

      Comments Off on Hàm bạn-Friend function
 • Hàm bạn không phải thành viên của lớp nó được sử dụng khi ta muốn truy cập thành phần private và protected member.
 • Hàm bạn ko phải là thành viên của lớp nên nó ko có con trỏ this, ko bị ảnh hưởng bởi từ khóa access modifier.
 • Mở rộng khái niệm friend cho friend class nữa.

Ví dụ về hàm bạn:

#include<iostream>

class A{
  private: int x;
  public: void show(){
   std::cout << "A::X = "<<x <<std::endl;
  }
  public:A():x(1){
   std::cout <<"A constructor"<<std::endl;
  }
  public:A(A&a){
   std::cout <<"Copy constructor" <<std::endl;
  }

  friend void show1(A&a){
   std::cout << a.x <<std::endl;
  }
  private: friend void show2(A&a);
};
void show2(A &a){
  a.x=10000;
}
int main(){
  A a;
  show1(a);
  show2(a);
  a.show();
  return 0;
}

Ví dụ về lớp bạn:

#include <iostream>

class A{
  friend class B;
  private: int a = 100;
};

class B{
  public: void show(A &o){
    std::cout <<o.a<<std::endl; // Can access private a member due to friend class.
  }
};

int main(){
  A a;
  B b;
  b.show(a);
  return 0;
}