Nạp chồng toán tử

      Comments Off on Nạp chồng toán tử

Ở những phần trước ta đã có thể override lại được toán tử operator=. Ở bài này sẽ hướng dẫn operator+.

#include <iostream>

class A{
  public: int a = 100;
  public: A operator+(A const &a){
    A result;
    result.a = this->a + a.a;
    return result;
  }
  A(){}
  A(A const &a){
    std::cout << "Copy constructor"<<std::endl;
  }
  A& operator=(A &&a){
    this->a = a.a;
    std::cout << "Move operator="<<std::endl;
  }
};

int main(){
  A a1,a2,a3;
  a2.a=10;
  a3.a=22;
  a1=a2+a3;
  std::cout << a1.a <<std::endl;
  return 0;
}