Tính đóng gói, tính kế thừa

      Comments Off on Tính đóng gói, tính kế thừa

Tính đóng gói chính là class

Các phương thức và thuộc tính có cùng điểm chung được gom vào 1 class. Đấy là tính đóng gói.

Che dấu thông tin cũng là 1 ý của tính đóng gói.

Tính kế thừa cho phép con kế thừa những phương thức của cha.