Tính trừu tượng

      Comments Off on Tính trừu tượng

https://www.geeksforgeeks.org/abstraction-in-c/

https://vietjack.com/cplusplus/tinh_truu_tuong_trong_cplusplus.jsp

1. Một kỹ thuật lập trình mà dựa trên sự phân biệt của Interface(khai báo) và Implementation(cài đặt).

  • Header file: Muốn sử dụng chỉ đơn giản là include và gọi hàm, không quan tâm cách cài đặt của nó.
  • Abstract class. Subclass sẽ cài đặt những pure virtual function.

2. Abstraction means displaying only essential information and hiding the details

( Hiển thị những thông tin quan trọng và che dấu thông tin chi tiết). Biểu hiện qua 2 thứ trong c++:

  • Access modifier:  Muốn che dấu chỉ dùng private, or protected còn hiển thị ra thì dùng public( Trùng với tính che dấu).

Lợi ích của tính trừu tượng

  • Đơn gản ,không cần phải hiểu hoặc viết các low level code, chỉ cần sử dụng API mà class cung cấp.
  • Tăng về security: Những cái gì cần mới cho visible, cái nào không cần thì cho invisible.
  • Tăng tính tái sự dụng và avoid duplicate code. ví dụ:

class A{

private: int a;

public: void set_a(int){

if()// conditon ko phải viết lại mỗi lần set a.

}

}