[DP] Singleton

      Comments Off on [DP] Singleton

Single là 1 pattern khi ta muốn 1 class thì có 1 instance duy nhất. Dùng ở 1 số trường hợp: dùng object như 1 biến config, dùng object như 1 thể hiện của server mà ta thì lại muốn chỉ có 1 server duy nhất.

cài đặt trong c++

class A{
  public int a;
  private: static A* instance;
  private: A(){
  }
  public: static A* getInstance(){
   if(instance == nullptr)
     instance = new A();
   return instance;
  }
};

A* A::instance = nullptr;

int main(){
  A* a = A::getInstance();
}