Vtable, vptr

      Comments Off on Vtable, vptr

Chỉ những lớp có virtual function mới có vTable.
1 class có 1 vTable. vTable là table of function pointer.
1 object có 1 vptr. Vptr trỏ đến vTable.
Nhờ có vTable mà ta có đính polymorphism function.

https://www.learncpp.com/cpp-tutorial/125-the-virtual-table/