Các vấn đề trong algorithm và data structure

      Comments Off on Các vấn đề trong algorithm và data structure
  1. Data structure

Trong phần này cần tìm hiểu về single linked list, double linked list, stack, queue, heap, binary tree, graph, hash table.

2. Algorithm

Thuật toán sort, làm việc với ma trận, thuật toán đệ quy, thuật toán nhánh cận, 1 số thuật toán liên quan đến đồ thị.