Author Archives: linhbui

Tính trừu tượng

https://www.geeksforgeeks.org/abstraction-in-c/ https://vietjack.com/cplusplus/tinh_truu_tuong_trong_cplusplus.jsp 1. Một kỹ thuật lập trình mà dựa trên sự phân biệt của Interface(khai báo) và Implementation(cài đặt). Header file: Muốn sử dụng chỉ đơn giản là include… Read more »

Tính đa hình

Có nhiều hình thái khác nhau. – overloading: Compile time polymorphism Cùng 1 hàm nhưng với tham số đầu vào khác nhau thì chạy những đoạn code khác nhau. –… Read more »

Hàm bạn-Friend function

Hàm bạn không phải thành viên của lớp nó được sử dụng khi ta muốn truy cập thành phần private và protected member. Hàm bạn ko phải là thành viên… Read more »

Access modifier C++

1. Mặc định nếu không chỉ rõ thì biến và phương thức sẽ là được mặc định khai báo là private. 3 từ khóa phạm vi: – Từ khóa private:… Read more »

copy elision

Trình biên dịch sẽ bỏ qua copy constructor để tối ưu hóa trong 1 số trường hợp đặc biệt là trong trường hợp return value. Ví dụ 1: Giá trị… Read more »