Category Archives: Issues

Các kỹ thuật debug memory leak

Có thể tham khảo thêm tài liệu này: https://www.cs.cmu.edu/~guna/15-123S11/Lectures/Lecture06.pdf https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_debugger Muốn debug thì lúc biên dịch phải enable debug lên bằng cách thêm option khi compile: ví dụ: g++ -g,… Read more »