Category Archives: OOP

Vtable, vptr

Chỉ những lớp có virtual function mới có vTable. 1 class có 1 vTable. vTable là table of function pointer. 1 object có 1 vptr. Vptr trỏ đến vTable. Nhờ… Read more »

[DP] Factory pattern

Factory pattern được dùng khi ta muốn khởi tạo 1 object, việc xác định chính xác đối tượng được khởi tạo phụ thuộc vào tham số đầu vào. Lợi ích… Read more »

[DP] Singleton

Single là 1 pattern khi ta muốn 1 class thì có 1 instance duy nhất. Dùng ở 1 số trường hợp: dùng object như 1 biến config, dùng object như… Read more »

Tính trừu tượng

https://www.geeksforgeeks.org/abstraction-in-c/ https://vietjack.com/cplusplus/tinh_truu_tuong_trong_cplusplus.jsp 1. Một kỹ thuật lập trình mà dựa trên sự phân biệt của Interface(khai báo) và Implementation(cài đặt). Header file: Muốn sử dụng chỉ đơn giản là include… Read more »

Hàm bạn-Friend function

Hàm bạn không phải thành viên của lớp nó được sử dụng khi ta muốn truy cập thành phần private và protected member. Hàm bạn ko phải là thành viên… Read more »

Access modifier C++

1. Mặc định nếu không chỉ rõ thì biến và phương thức sẽ là được mặc định khai báo là private. 3 từ khóa phạm vi: – Từ khóa private:… Read more »