Head First Design Pattern

Design pattern là 1 phần rất quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Hiểu biết nhuần nhuyễn các mẫu thiết kế giúp ta dễ dàng giải quyết các bài toán gặp phải trong lập trình hướng đối tượng. Có rất nhiều lợi ích của việc thiết kế theo mẫu ví dụ: Giúp chương trình sáng sủa, dễ nâng cấp, bảo trì, thuận lợi cho việc làm theo nhóm, tăng tính tái sử dụng, giảm thời gian phát triển phần mềm. Với mong muốn cùng tìm hiểu và chia sẻ về design pattern mình sẽ viết 1 seri es bài biết về design pattern dựa theo sách “Head Frist Design Pattern”.

Cuốn sách này dành cho người đã biết căn bản về lập trình hướng đối tượng đặc biệt là JAVA. Mình sẽ không dịch toàn bộ cuốn sách mà chỉ tóm lược lại những phần cốt yếu của nó. Cuốn sách có 14 phần:

 1. Welcome to Design Pattern: an introduction
 2. Keeping your Objects in the know: the Observer Pattern
 3. Decorating Object: the Decorator Pattern
 4. Barking with OO goodness: the Factory Pattern.
 5. One of a Kind Object: the Singleton Pattern
 6. Encapsulating Innovation: the Command Pattern
 7. Being Adaptive: the Adapter and Facade Pattern
 8. Encapsulating Algorithm: the Template Method Pattern
 9. Well-managed Collection: the Iterator and Composite Pattern
 10. The state of Things: the State Pattern
 11. controlling Object Access: the Proxy Pattern
 12. Pattern of Patterns: Compound Patterns
 13. Patterns in the Real World: Better Living with Patterns
 14. Appendix: Leftover Pattern.

Mình sẽ cố gắng đọc và viết nhiều nhất có thể.